Het IHBV werkt actief samen met de volgende partijen ten behoeve van het verzamelen en verspreiden van kennis:

CBO Talent Development
Het IHBV werkt samen met CBO Talent Development, een expertisecentrum op het gebied van hoogbegaafdheid. (Jong) volwassenen, ouders en hun kinderen kunnen bij het CBO terecht voor diagnostisch onderzoek, handelingsgerichte adviezen en begeleiding. Aan scholen biedt het CBO de mogelijkheid tot het screenen van groepen leerlingen, verrijking en workshops op locatie.
In 2018 is een gezamenlijke subsidie van het Ministerie van Onderwijs ontvangen en doen we – ook in samenwerking met het SLO Informatiepunt Talentontwikkeling en de Radboud Universiteit Sociale Wetenschappen – een onderzoek onder oud-CCL leerlingen om meer zicht te krijgen op oorzaken van uitval in het onderwijs en adequate begeleiding om dit in de toekomst te kunnen voorkomen.

Choochem
Choochem is een landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving.

ETSN – European Talent Support Network
Het IHBV is als National Talent Point aangesloten bij het European Talent Support Network. Op deze wijze delen wij onze kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen ook in Europees verband.

Exentra
Het IHBV werkt samen met Exentra, het expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid in Vlaanderen. Exentra is de nieuwe naam van het CBO in Antwerpen en is ook verbonden aan de leerstoel bij Universiteit Hasselt, waar Prof. Dr. Tessa Kieboom en Prof Dr. Ir. Kathleen Venderickx werkzaam zijn.
De samenwerking bestaat uit het gezamenlijk uitvoeren van en afstemmen over onderzoeken en het promoten van elkaars evenementen en sites. Daarnaast neemt mevrouw Venderickx zitting in het comité van aanbeveling van het IHBV.

HB-Forum
Begin april 2011 tekenden het IHBV en de eigenaar van het al langer bestaande en goed lopende HB-forum – Rianne van de Ven – een samenwerkingsconvenant. Dit betekent dat vanaf die dag het IHBV-forum rechtstreeks verbonden is met het HB-forum. Vanaf deze plaats is het HB-forum te bereiken via deze link. Het IHBV heeft op het HB-forum een eigen ruimte, waarin het de communicatie met het hoogbegaafde publiek zal voortzetten – het eigen forum op de oude site is verwijderd.

HB-HO
Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs heeft als doel: Op maat begeleiden van hoogbegaafde studenten. Dit willen se bereiken door het organiseren van o.a. studiedagen, (lunch)lezingen, workshops, netwerkbijeenkomsten, peerbijeenkomsten voor hb studenten, en meer… om alle collega’s in het hoger onderwijs te ondersteunen, informeren en inspireren.
Wij werken met het HB-HO samen om een deel van de doelgroep jongvolwassenen te bereiken en kennis over Hb en studeren te delen.

NTCN – National Talent Centre of the Netherlands
De Stichting NTCN is ontstaan vanuit een samenwerking tussen CBO Talent Development, de Radbouduniversiteit Nijmegen en SLO. Met deze en alle andere landelijke partners op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling werkt het NTCN nauw samen om gemeenschappelijke doelen te realiseren en elkaar te versterken. Het IHBV is een van de landelijke partners.

Stichting 360grView
De stichting 360grView: Een integrale aanpak voor continu en stimulerend signaleren. SAMEN zien we het kind in al zijn facetten en mogelijkheden.
De missie: een goed passend stelsel van onderwijs en zorg en bewustwording creëren voor alle hoogbegaafden van 0-23 jaar.

  • Goed passend onderwijs voor de huidige groep hoogbegaafden die niet kunnen wachten op een structurele kanteling in het onderwijs;
  • Vroegsignalering van een ontwikkelingsvoorsprong en signalen van hoogbegaafdheid, beginnende op het consultatiebureau met doorloop naar PSZ en/of KDV;
  • Opleidings- en kennisniveau van professionals zoals leerkrachten, zorg- en hulpverleningsprofessionals en GGZ verhogen;
  • Van aandacht naar (passend) beleid in het onderwijs en de politiek.

Stichting Kenniscentrum voor makkelijk lerenden
Het kenniscentrum is gestart door Willy de Heer. Zij is op 12 september 2017 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden, faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar dissertatie: Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden.

Mensa
Mensa is een internationale organisatie van en voor zeer intelligente mensen met ruim 100.000 leden. Lid worden kan ieder die op een erkende intelligentietest scoort bij de hoogste 2 procent van de bevolking. Mensa Nederland telt bijna 4.500 leden.

SENG
SENG is dedicated to fostering environments in which gifted adults and children, in all their diversity, understand and accept themselves and are understood, valued, nurtured, and supported by their families, schools, workplaces and communities.

Stichting Mensa Fonds
Stichting Mensa Fonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseren zij door kennis te verspreiden over hoge algemene intelligentie, maar ook door bijzondere prestaties aan te moedigen en projecten en onderzoek te ondersteunen.

Talentissimo
Talentissimo is een platform voor hyperhoogbegaafden (indicatie: IQ 140+) van alle leeftijden, onder leiding van Femke Hovinga. Met Talentissimo organiseren wij het HB-Café voor zeer hoogbegaafden.

Triple Nine Society
De Triple Nine Society (TNS) is een internationale vereniging van mensen met een IQ-testuitslag in het 99.9e percentiel. Met enkele Nederlandse leden werkt het IHBV samen om meer kennis over deze subgroep van hoogbegaafden te verzamelen en te verspreiden en om kennisactiviteiten hierover te organiseren.